ตำแหน่งงานว่าง

1. ผู้จัดการคลินิก

บริหาร ควบคุม ดูแล และประสานงานส่วนงานต่างๆภายในคลินิกให้สามารถบริการลูกค้าได้ตามนโยบายของคลินิก

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง / สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีภาวะผู้นำ มีความคิดริเริ่ม และมีใจรักงานบริการ
 • มีความสามารถในการบริหารจัดการและประสานงานเป็นอย่างดี
 • เคยทำงานในธุรกิจบริการ และมีประสบการณ์ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชามากกว่า 20 คนขึ้นไป

2. ผู้จัดการฝ่ายตลาด

สามารถวิเคราะห์สถานการณ์การตลาด วางแผน และกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างเหมาะสมตลอดจนสามารถนำกลยุทธ์ และการสื่อสารทางการตลาดไปปฏิบัติได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ

 • ป.ตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือเคยมีประสบการณ์ทางการตลาดเกี่ยวกับกิจการทางด้านความงามหรือสุขภาพมากกว่า 5 ปี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ในการคิดแผนทางการตลาด

3. ผู้จัดการฝ่ายขาย/เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย – ลูกค้าต่างประเทศ

รายละเอียดงาน

 • ติดต่อประสานงานและให้ข้อมูลบริการทางการแพทย์ต่อตัวแทนนำส่งลูกค้าความงามจากต่างประเทศ (Beauty Agency) เพื่อมาทำการรักษาในคลินิก
 • ติดต่อประสานงาน ต้อนรับและดูแลลูกค้าชาวต่างประเทศ ตลอดจนให้ข้อมูลบริการทางการแพทย์ที่จำเป็นต่อลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติ
 • มีความสามารถในการบริหารจัดการและประสานงานเป็นอย่างดี
 • เคยทำงานในธุรกิจบริการ และมีประสบการณ์ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชามากกว่า 20 คนขึ้นไป

คุณสมบัติ

 • ป.ตรี ทางด้านพยาบาลศาสตร์ / สาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศได้ดีมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลในการให้บริการทางการแพทย์เกี่ยวกับความงามได้ (อย่างต่ำต้องสื่อสารภาษาอังกฤษได้ เป็นภาษาหลัก)
 • บุคลิกภาพดี รูปร่างสมส่วน

4. ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน

รับผิดชอบดูแลงานฝ่ายบัญชีการเงิน เงินเดือน ภาษีและธุรการ

คุณสมบัติ

 • มีประสบการณ์ตรวจสอบบัญชีไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • มีประสบการณ์ทำบัญชีไม่ต่ำกว่า 3 ปี

5. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีการเงิน

ลักษณะงาน

 • บันทึกบัญชีทั่วไป บันทึกภาษี หัก ณ ที่จ่าย VAT
 • ทำเงินเดือน
 • งานธุรการจัดซื้อ

คุณสมบัติ

 • บัญชีบัณฑิต หรือบริหารธุรกิจบัณฑิต เอกบัญชี
 • พิมพ์สัมผัสได้ สามารถใช้ Microsoft Word , Excel ได้
 • เคยมีประสบการณ์ใช้ Software ทางด้านบัญชี
 • ประสบการณ์ 0-4 ปี

6. Physical Therapist

คุณสมบัติ

 • ปริญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต (กายภาพบำบัด)
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

7. Therapist

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุ 20 – 30 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านคลินิกความงามจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • บุคลิกสุภาพเรียบร้อย ยิ้มแย้ม มีความรับผิดชอบและรักงานบริการ

8. พยาบาล (ห้องผ่าตัด/ทั่วไป)-มีค่าวิชาชีพ

สามารถช่วยแพทย์ในการทำหัตการ และตรวจรักษา ตลอดจนให้บริการเกี่ยวกับอุปกรณ์และ เครื่องมือเสริมความงามเบื้องต้น แก่ลูกค้าภายใต้การกำกับดูแลของแพทย์

คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่

 • พยาบาลศาสตร์บัณฑิต มีประสบการณ์การทำงานในห้อง OR
 • มีประสบการณ์ทำงานในห้องผ่าตัด 5 ปีขึ้นไป

9. Social Network Marketer

คุณสมบัติ

 • มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือใน Social network ทุกประเภท (Facebook, Twitter, Search Engine ต่างๆ) และติดตามความเคลื่อนไหวของเครื่องมือใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา
 • มีความรู้เกี่ยวกับการตลาด
 • มีประสบการณ์โดยตรงในการใช้เครื่องมือ Social network เพื่อสร้างความต้องการในสินค้าและบริการที่ได้รับมอบหมาย ในสังคมออนไลน์ที่กำหนด

10. ที่ปรึกษาความงาม(consultant)

สามารถให้คำปรึกษาความงามเกี่ยวกับผิวพรรณและ/หรือรูปร่าง และ/หรือเส้นผมและ/หรือ การศัลยกรรมให้แก่ลูกค้าได้
คุณสมบัติ

 • Marketing Executive
 • มีความรู้/ประสบการณ์ทำงานในคลินิกความงาม / ธุรกิจเกี่ยวข้องกับความงาม
 • บุคลิกภาพดี มีความรับผิดชอบและรักงานบริการ

11. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีการเงิน / Accounting

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 23 – 30 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ 1 – 2 ปีขึ้นไป (เกี่ยวข้องกับงานทางบัญชีหรือการเงิน)

12. แคชเชียร์

รายละเอียดงาน

 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป ทุกสาขา
 • สามารถใช้ Microsoft Word, Excel ได้
 • มีผู้ค้ำประกันการทำงาน

คุณสมบัติ

 • ปวช. / ปวส. ทางด้านธุรกิจ
 • พิมพ์สัมผัสได้ สามารถใช้ Microsoft Word , Excel ได้
 • มีผู้ค้ำประกัน

13. หัวหน้าช่างซ่อมบำรุงอาคาร / ช่างซ่อมบำรุงอาคาร

รายละเอียดงาน

 • ควบคุมดูแลงานซ่อมบำรุงอาคาร / ระบบไฟฟ้า / ระบบประปา / ระบบลิฟต์ / ระบบ CCTV / ระบบ PABX

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี / ปวส. / ปวช. ไฟฟ้าหรือโยธา
 • สามารถอ่านแบบไฟฟ้า / ผังอาคาร
 • มีประสบการณ์โดยตรงในงานซ่อมบำรุงอาคาร

14. เจ้าหน้าที่ออกแบบเว็บไซด์ (Web Designer)

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/เพศหญิง
 • อายุระหว่าง 23-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาออกแบบนิเทศศิลป์/สาขาดิจิทัลอาร์ต/ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะคอมพิวเตอร์ เช่น การใช้ Software,Hardware
 • มีพื้นฐานความรู้การใช้โปรแกรม เช่น Photoshop, Illustrator, Dreamweaver, Flash หรือ โปรแกรมการออกแบบและทำเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
 • ถ้ามีประสบการณ์ทำงานในการบริหารจัดการข้อมูลและพัฒนาเว็บไซด์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ อดทนต่อการทำงานภายใต้ความกดดัน
 • มีทัศนคติการทำงานในเชิงบวก

รายละเอียดงาน

 • ออกแบบและสร้างสรรค์งาน Graphic ต่างๆ เพื่อใช้ระบบ online
 • ออกแบบเว็บไซด์,Web application หรือ Multi Media ที่ใช้ในสื่อ online
 • ดูแล Content ต่างๆ ในเครือ

15. เจ้าหน้าที่ไอที

รายละเอียดงาน

 • ดูแลและซ่อมบำรุงระบบงานคอมพิวเตอร์ / เซิฟเวอร์ / ระบบ LAN ตลอดจนซอฟแวร์อื่นๆ ภายในบริษัท / Desktop

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี / ปวส. สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานติดตั้งและซ่อมบำรุงเซิฟเวอร์ / ระบบ LAN / ระบบงานคอมพิวเตอร์ต่างๆ

16. SEO Specialist

คุณสมบัติ

 • เพศชาย, หญิง อายุ 22 – 35 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง LOGO_DM C.jpg มีประสบการณ์ในการทำงาน และ มีผลงานการทำ SEO

17. พนักงานขับรถ / แมสเซนเจอร์

คุณสมบัติ

 • จบ ม.6 / ปวช.
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • มีจักรยานยนต์ของตนเองและใบอนุญาตขับขี่
 • มีประสบการณ์ขับรถผู้บริหารจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจกรุณาส่งประวัติ มายัง

บริษัท เดอมาสเตอร์ จำกัด (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)
เลขที่ 342/1, 342/2 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Email : hrd@dermaster-thailand.com โทร. 02-711-5599 หรือ 081-280-7493 (คุณปลา)