พญ.ชนาทิพย์ ญาณอุบล

พญ.ชนาทิพย์

Education

 • แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับ2
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เกรดเฉลี่ย 3.92
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคลินิกอนุสาขาตจศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี)
 • วุฒิบัตร American Board of Anti-Aging / Regenerative Medicine (ABAARM)

Academic Honors

 • Certificate : Short Course in Practical Dermatology 33th ; Dermatological Society of Thailand
 • Certificate : CURRENT ISSUES IN DERMATOLOGY
 • Certificate : Basic cutaneous surgery
 • Certificate : New Filler Approach for facial Beauty Concept and Designs (Hands on) ; Mae Fah Luang University
 • Certificate : Master class current aesthetic use on botulinum toxin
 • Certificate : Current aesthetic use on botulinum toxin ; Asian medical experts academy (AMEA)
 • Attending : Facial rejuvenation and recontouring 5th annual conference of THE PAN ASIA ACADEMY OF FPRS”
 • Attending : The crystal story : a small change can make a big difference ; Galderma
 • Cell Therapy for Anti-Aging and Combine Therapy Mesolift for Facial rejuvenation ; FILORGA
 • Attending : Aesthetic training camp (ATC) ; Galderma
 • Certificate : Meet the expert in dermatology ; Siriraj Hospital
 • Attending : Workshop and Seminar “Management of Vascular, Pigmented Lesions, Hair Removal and skin Rejuvenation with Cynergy Multiplex and Excel V Laser” Medical Laser Technology Co., (Thailand) Ltd.
 • Attending : Siriraj Laser Expert Conference (SiLEC) ; Siriraj Hospital
 • Certificate : 41st DST Annual Meeting D; ermatological Society of Thailand
 • Certificate : The Spring 2016 GALAA Medical Conference;The Global Assocication of Leaders in Aesthetics and Anatomy
 • Attending : 8th A4M Congress on Anti – Aging and Aesthetic Medicine; The American Academy of Anti – Aging Medicine
 • Certificate : 3rd Aesthetic Dermatology Acadamy Conference ( ADAC 2017)
 • Attending : MD Codes Tour 2017

ประสบการณ์การทำงาน

 • ปฏิบัติงานฝ่ายอายุรกรรมและกุมารเวชกรรม 8 สัปดาห์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี
 • ปฏิบัติงานเป็นแพทย์เพิ่มพูนทักษะ โรงพยาบาลศูนย์ระยอง
 • ปฏิบัติงานเป็นแพทย์ใช้ทุน ณ โรงพยาบาลแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 3 จ.ชลบุรี กรมอนามัย
 • ฝึกปฏิบัติงาน ณ หน่วยโรคผิวหนัง รพ.ชลบุรี ระยะเวลา 3 เดือน
 • แพทย์ผิวหนัง parttime โรงพยาบาลเมโย
 • แพทย์ผิวหนัง parttime โรงพยาบาลวิภาวดี และโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล