โปรแกรมตรวจวิเคราะห์ส่วนประกอบของเม็ดเลือด (LIVE BLOOD TEST)